Historik

 Historien börjar här…

En varm och vacker försommardag 1925 kunde man på Nedre Heden i Insjön höra en sågklingas envisa vinande, och sakta se en spånhög växa fram på den enkelt tilltrampade sågbacken. Den då 25-årige Axel Bergkvist hade startat sågverk. Axel hade året innan mönstrat på en båt till England, fick jobb på ett hyvleri och på ett hamnkontor, han lärde sig engelska och knöt kontakter med trävaruköpare. Den optimistiske unge mannen saknade startkapital men med borgenshjälp av far Anders Bergkvist, Åhlmans Olof Olsson (blivande svärfar) och Bond August Andersson (Axels morbror) upplånades 30.000 kr i Handelsbanken.

Axels ledar- och affärsmannaskap präglades av entreprenörens idoga arbete kryddat med projekt av delvis äventyrlig karaktär. Axel fann man sällan på kontoret, på skiljet eller vid justerverket vad det störst chans att hitta honom. Axel var aktiv i sågverket fram till sitt frånfälle i augusti 1970. Axels söner Ragnar, Bengt och Björn kom alla att verka i företaget. Ragnar ledde företaget åren 1970-1986, Bengt var skicklig tekniker och i många stycken innovatör i branschen. Under Ragnars tid genomfördes flera strategiska affärer där köpet av grannföretaget Insjöns Sågverks AB gjorde företaget dubbelt så stort.

 
Axel                                           Ragnar                                                              Bengt                                                   Björn

Under 70-talet kommer tredje generationen in i företaget. Ulf tar över råvaruanskaffningen fram till 1986 och därefter ledningen av företaget efter fader Ragnars bortgång. En stark expansion präglar 90-talet, en betydande sågverksrörelse byggs upp i Baltikum tillsammans med AB Karl Hedin. Handelsrörelsen Bergkvist-Växjö etableras och drivs fortfarande inom koncernen.

Peter Eklund tillträder som VD 2003 efter många år som controller i företaget. Efter 10 år i Estland och Lettland säljer Bergkvist-Insjön sina delar. Verksamheten koncentreras ånyo till Insjön där det investeras i ny såglinje av märket EWD, ny timmersortering och ytterligare pannkapacitet. Produktionsvolymen reses nu till 400.000 m³.

Investeringen i egen containerterminal blir ett viktigt steg för att säkra trävaruleveranserna till Asien. Japan har under många år varit en viktig trävarumarknad för Bergkvist-Insjön. Sedan företaget etablerade eget marknadskontor i Shanghai 2012 har leveranserna till Kina nått samma nivå som till Japan. 

År 2000 skapas råvarubolaget Weda Skog AB tillsammans med AB Karl Hedin och Moelven Timber AS. Idag ägs bolaget av Bergkvist-Insjön AB (70%) och Moelven Industrier ASA (30%) och är en av mellansveriges största köpare av skogsråvara.

Anders Nilsson tillträder som VD 1 januari 2018, Per-Ragnar Bergkvist (4:e generationen) kliver in som vVD 2017.